آرشیو برچسب : فورفورال

برخی از روش های جداسازی مواد آلی از محلول های آبی عبارتند از: استخراج با حلال، استفاده از اولترا فیلتر‌‌ها، حذف بیولوژیکی، جذب به وسیله کربن فعال، اکسیداسیون شیمیایی، ترکیب شیمیایی، هیدرولیز، روش های اسمزی و استفاده از اشعه UV. روش استخراج با حلال،‌در مواردی که ماده استخراج شونده درصد وزنی بسیار کمی در آب […]