آرشیو برچسب : بهران،حفظان،روغن کوئنچ،عملیات حرارتی

کوئنچ کردن در متالورژی کوئنچ کردن به  فرآیند تلقی میشود که در آن قطعه کار به سرعت سرد میشود که با توجه به خواص مکانیکی مد نظر این سرد شدن در آب یا روغن و یا در هوا این فرآیند صورت میپذیرد. کوئنچ کردن یک عملیات حرارتی میباشد که از فرآیندها و تغییرات نامطلوبی که […]