روغن حفظان محافظ فلز ١٩٢ – AIB

تماس بگیرید

دسته: برچسب:

توضیحات

روغن محافظ فلز

حفظان RI 192 محافظ فلز با پایه روغنی است که به منظور جلوگیری از خوردگی در مراحل انبار داری و حمل و نقل و یا نگهداری موقت قطعات با آلیاژهای آهنی و آلیاژهای غیر آهنی، طراحی و تولید گردیده است.

ویژگی‌های محصول:

حافظت قطعات با توجه به رطوبت و گرمای محیط بین ۱ الی ۶ ماه 

موارد کاربرد:

جهت استفاده در تمامی صنایع برای محافظت قطعات

مشخصات فنی: 

تست رنگ pH

(%۵)

قلیائیت کل (۵%) هدایت الکتریکی (۵%) شاخص ریفرکتومتری (۵%) وزن مخصوص نقطه اشتعال نقطه ریزش گرانروی در

۴۰°C

گرانروی در

۱۰۰°C

شاخص گرانروی
روش تست visual ASTM

E70

استاندارد

داخلی

استاندارد

داخلی

استاندارد

داخلی

ASTM

D 1298

ASTM

D 92

ASTM

D 97

ASTM

D 445

ASTM

D 445

ASTM

D 2270

واحد

ml of

۰.۱N HCl

µS/cm

Brix

°C

°C

cSt

cSt

محدوده

قهوه ای

۰/۸۳

۹۰

۱/۵- ≥

۶