روغن حفظان محافظ فلز ١٩٣ – AIC

تماس بگیرید

توضیحات

مایع محافظ فلز(محلول در آب )

حفظان RI 193 محافظ فلز پایه آبی است که به منظور جلوگیری از خوردگی در مراحل انبار داری و حمل و نقل و یا نگهداری موقت قطعات با آلیاژهای آهنی و آلومینیومی، طراحی و تولید گردیده است.

 

ویژگی‌های محصول:

محافظت قطعات با توجه به رطوبت و گرمای محیط بین ۱ الی ۳ ماه

 

موارد کاربرد:

جهت استفاده در تمامی صنایع برای محافظت قطعات

 

 مشخصات فنی:

تست رنگ pH

(%۳)

قلیائیت کل (۳%) هدایت الکتریکی (۵%) شاخص ریفرکتومتری (۵%) وزن مخصوص نقطه اشتعال نقطه ریزش گرانروی در

۴۰°C

گرانروی در

۱۰۰°C

شاخص گرانروی
روش تست visual ASTM

E70

استاندارد داخلی استاندارد

داخلی

استاندارد

داخلی

ASTM

D 1298

ASTM

D 92

ASTM

D 97

ASTM

D 445

ASTM

D 445

ASTM

D 2270

واحد ml of

۰.۱N HCl

mS/cm Brix °C °C cSt cSt
محدوده زرد روشن ۱۰/۵ ۸۰ ۸/۱ ۲/۲ ۱/۱۵