شوینده صنعتى حفظان ١٢۵ – ABE

تماس بگیرید

توضیحات

شوینده صنعتی (محلول در آب)

حفظان DE 125 مایع پاک کننده و چربی گیر با پایه آبی می باشد که برای شستشوی قطعات با آلیاژهای آهنی، طراحی و تولید گردیده است.

 

ویژگی‌های محصول:

چربی زدایی

جلوگیری از زنگ زدگی موقت

کف محدود

 

موارد کاربرد:

شستشوی قطعات با آلیاژهای آهنی

 

 مشخصات فنی:

تست رنگ pH

(%۳)

قلیائیت کل (۳%) هدایت الکتریکی (۵%) شاخص ریفرکتومتری (۵%) وزن مخصوص نقطه اشتعال نقطه ریزش گرانروی در

۴۰°C

گرانروی در

۱۰۰°C

شاخص گرانروی
روش تست visual ASTM

E70

استاندارد

داخلی

استاندارد

داخلی

استاندارد

داخلی

ASTM

D 1298

ASTM

D 92

ASTM

D 97

ASTM

D 445

ASTM

D 445

ASTM

D 2270

واحد ml of

۰.۱N HCl

mS/cm Brix °C °C cSt cSt
محدوده بی رنگ ۱۲/۴ ۳۷/۵ ۹ ۰/۸ ۱/۰۵