گریس

31اردیبهشت 1396

توابع گریس به عنوان یک درزگیر برای به حداقل رساندن نشت و برای جلوگیری از آلودگی. از آنجا که از قوام آن، گریس به عنوان یک درزگیر برای جلوگیری از نشت روان کننده عمل می کند و همچنین برای جلوگیری از ورود آلاینده های خورنده و مواد خارجی است. همچنین این عمل برای حفظ مهر […]