صنایع دریایی

 

 

این روغنها برای قسمتهای مختلف انواع کشتی و یدک کش ها و زیردریایی ها از جمله سیلندرها، موتور،کمپرسورها و … مورد استفاده قرار می گیرند.